logo
banner区

您的位置:主页>>语文>>文言文解读>>正文

2013年亚博电竞唯一官网文言虚词复习

时间:2012-12-21 09:45 来源:建通教育亚博电竞唯一官网资讯网 编辑:殷军 点击:
1.之
 ①动词,去、到、往 寡助之至 辍耕之垄上 《陈涉世家》
 ②代词,代人、代物、代事 二世杀之 《陈涉世家》 钟鼓乐之("窈窕淑女")
 又数刀毙之《狼》 望之蔚然而深秀者 名之者谁 左右采之(代荇菜)
 ③"之"用作结构助词,相当于"的"。 燕雀安知鸿鹄之志哉 《陈涉世家》
 在河之洲 山之僧智仙也
 ④ "之"字用于主语和谓语之间,取消句子的独立性。如;
 孤之有孔明,犹鱼之有水也。
 ⑤"之"字在句子中只起调节音节的作用,没有实在意义。如:
 久之,目似瞑,意暇甚 《狼》
 怅恨久之 《陈涉世家》 公将鼓之
 ⑥作宾语前置的标志。
 宋何罪之有? 何陋之有?
 ⑦作定语后置的标志。 马之千里者。
 新学期开始,中国教育在线整理了初三文言文复习资料供同学们学习参考!
 2. 者
 ①结构助词 望之蔚然而深秀者
 ②结构助词,的 下者飘转沉塘坳 《茅屋为秋风所破歌》
 ③指人、物、事、时、地等。"……的","……的(人、东西、事情)"。
 宜多应者 夫环而攻之,必有得天时者也 《孟子二章》
 ④放在主语后面,引出判断,不必译出。
 廉颇者,赵之良将也。(《廉颇蔺相如列传》)
 ⑤放在分句的句末,引出原因。(……的原因)
 然而不胜者,是天时不如地利也 《孟子二章》
 吾妻之美我者,私我也。(《邹忌讽齐王纳谏》)
 ⑥用在数词后面,译为"……个方面""……样东西""……件事情"。
 或异于二者之为,何哉?(《岳阳楼记》)
 ⑦语气词,不译 北山愚公者,年且九十
 新学期开始,中国教育在线整理了初三文言文复习资料供同学们学习参考!
 3. 其
 人称代词,自己、我、我的,他、他们,它
 而不知太乐之乐其乐也(自己的) 《醉翁亭记》
 操蛇之神闻之,惧其不已(他)
 指示代词,这,那 专其利三世(这种)
 副词,表推测或委婉语气,大概,也许,难道
 其如土石何 (加强反问语气) 其真无马邪道(难道)
 新学期开始,中国教育在线整理了初三文言文复习资料供同学们学习参考!
 4. 而
 ①转折连词,但是, 却 人不知而不愠 《论语·述而》
 然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐。未有问而不告 足肤皲裂而不知 《送东阳马生序》
 ②修饰连词,相当于"地"。 面山而居
 ③顺承连词,可不译 酿泉为酒,泉香而酒冽
 ④表顺承的连词,然,这样 。困于心,衡于虑,而后作
 ⑤表顺承的连词,就 温故而知新 《论语·为政》 先帝创业未半而中道崩殂
 ⑥表顺承的连词,来 挟天子而令诸候 《隆中对》
 ⑦表递进的连词,而且 国险而民附 《隆中对》 饮少辄醉,而年又最高
 ⑧表承接,并且 默而识之 《论语·述而》 野芳发而幽香
 ⑨表假设,如果。 人而无信,不知其可
 ⑩表并列 溪深而鱼肥
 新学期开始,中国教育在线整理了初三文言文复习资料供同学们学习参考!
 5. 以:
 介词,(从、由,把、用、拿、用来、拿来,因为,靠、凭借、根据)
 故临崩寄臣以大事(把) 《出师表》
 愿陛下托臣以讨贼兴复之效(把)《出师表》
 悉以咨之 (拿来) 《出师表》 以衾拥覆 (拿来) 《送东阳马生序》
 生以乡人子谒余 (用) 《送东阳马生序》
 咨臣以当世之事(拿) 《出师表》 必以分人(拿) 《曹刿论战》
 扶苏以数谏故 (因为) 《陈涉世家》 先帝不以臣卑鄙 (因为) 《出师表》
 以中有足乐者 (因为) 《送东阳马生序》 以是人多以书假余(因为 )《送东阳马生序》
 不以物喜,不以已悲(因为) 以其境过清(因为)
 何以战 (靠、凭借) 必以情 (根据) 《曹刿论战》
 ②连词 遂许先帝以驰驱 (表目的,为) 《出师表》
 ③连词,相当于"而",可不译 。计日以还 《送东阳马生序》
 高祖因之以成帝业 《隆中对》 乃令符离人葛婴将兵徇蕲以东 《陈涉世家》
 ④连词,表顺承。
 以光先帝遗德 (来)以咨诹善道 (用来) 《出师表》
 无从致书以观 (来) 《送东阳马生序》
 属予作文以记之(来、以便) 《岳阳楼记》
 以激怒其众(来、以便) 《陈涉世家》
 以塞忠谏之路也(以至) 以伤先帝之明(以至) 《出师表》
 ⑤动词,认为 我以日始出时去人近 《两小儿辩日》
 或以为死,或以为亡 《陈涉世家》
 ⑥副词,已经 固以怪之矣 《陈涉世家》
 新学期开始,中国教育在线整理了初三文言文复习资料供同学们学习参考!
 6. 则
 ①连词,表承接,可译为"就"
 登斯楼也,则有去国怀乡 《岳阳楼记》
 由是则生而有不用也 《鱼我所欲也》 则又请焉 《送东阳马生序》
 ②副词,那么
 则凡可以求生者何不用也 《鱼我所欲也》 则霸业可成 《隆中对》
 ③连词,表假设,若,如果
 出则无敌国外患者,国恒之 《孟子二章》
 万鈡则不辩礼义而受之 《鱼我所欲也》
 ④连词,表转折,却 余则缊袍敝衣处其间 《送东阳马生序》
 ⑤连词,只是 则心不若余之专耳 《送东阳马生序》
 新学期开始,中国教育在线整理了初三文言文复习资料供同学们学习参考!
 7. 于
 ①比 所欲有甚于生者 《鱼我所欲也》
 ②对 万钟于我何加焉 《鱼我所欲也》 未尝不叹息痛恨于桓、灵也 《出师表》
 ③在 欲报之于陛下也 《出师表》
 躬耕于南阳 《出师表》 不求闻达于诸侯《出师表》 战于长勺《曹刿论战》
 ④到 太守与客来饮于此
 ⑤从 而泻出于两峰之间者
数据统计中!!
分享到:

推荐内容阅读

热点内容阅读